Hvad søger du efter?

Ventil Ved Indløbspumperne På Pandrup Renseanlæg

Priser og Takster

På denne side kan du finde information om takster og gebyrer for spildevand, tømningsordning og drikkevand fra Langdal Vandværk.

Takstblad 2024 Gebyrblad 2024
Rensede Spildevand I Efterklaringstank På Pandrup Renseanlæg
Betaling

Betalingsvedtægt

Alle ejendomme der er tilsluttet Jammerbugt Forsynings spildevandsanlæg er omfattet af vedtægten.

Betalingsvedtægten er det styrende dokument, som fastlægger retningslinier for opkrævningen af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og særbidrag.

Betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2020 kan læses via nedenstående link.

Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser

Ved afbrydelse af vandforsyning skal ejer eller lejer normalt have et rimeligt varsel. Jammerbugt Forsyning A/S kan ved ledningsbrud, og andre særlige driftsudfordringer foretage afbrydelser uden varsel.

Enhver der modtager vand fra Langdal Vandværk må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering, som følge af mangler ved anlægget og afhjælpning heraf, ved vedligeholdelsesarbejder, ledningsbrud, strømsvigt og andet force majeure, ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Jammerbugt Forsyning A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader som følge af belægninger eller løsrevne partikler i vandforsyningsledninger.

Jammerbugt Forsyning A/S er ikke ansvarlig for kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Erhvervskunder opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Pumpestation Og Pumpebil