Hvad søger du efter?

Fælleskloakering

Regn- og spildevand ledes i en ledning til renseanlægget. Ved kraftige regnskyl vil der løbe meget vand i ledningen. Undervejs til renseanlægget er der etableret lukkede bassiner hvor, vand der ikke er plads til i ledningen, kan løbe ud til hvor det kan opholdes indtil der igen er plads i ledningen. Når der ikke er mere plads i de lukkede bassiner løber vandet gennem en rist og ud i grøfter og vandløb.

Fælleskloakering blev anlagt i største grad frem til ca. 1980. Det belaster renseanlæg meget og fortynder spildevandet, hvilket forringer rensegraden. 

Skelbrøndsdæksler, Karme Og Rør
Grundvandssænkning
Spildevandsrørstykker Til Retningsændring

Separatkloakering

I et separatkloakeret område afledes regn- og spildevand i hver sin ledning. Spildevandet føres til renseanlæg, mens regnvandet afledes til grøfter, vandløb eller havet evt. via et regnvandsbassin.

Hvis du bor i et område med separatkloakering er det vigtigt, at du ikke hælder forurenet vand (som f.eks. sæbevand fra bilvask) i vejbrøndene, da vandet herfra løber direkte ud i grøfter, vandløb eller i havet.

Grundvandssænkning

Spildevandskloakering

I et spildevandskloakeret område afledes kun spildevand, som føres til renseanlæg. Regnvand skal nedsives på egen grund.

I spildevandskloakerede områder kan der være etableret et vejafvandingssystem, der afleder vand fra vejbaner, P-pladser mv. Vejafvandingssystemet tilhører ofte grundejerforeninger eller Jammerbugt Kommune. 

 

Spildevandsrør I Jorden
Grundvandssænkning
Regnvandsbassin I Ingstrup

Drænanlæg i sommerhusområder

I flere af kommunens sommerhusområder er der etableret drænsystemer, der har til formål at sænke grundvandsspejlet med henblik på at sikre nedsivningsanlæggenes funktion. Drænvandet fra disse systemer udledes til grøfter, vandløb og havet.

Jammerbugt Forsyning A/S overtog ejerskabet, driften og vedligeholdelsen af de pågældende drænanlæg fra Jammerbugt Kommune i forbindelse med dannelsen af forsyningsselskabet.