Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Principper for kloakering

I Jammerbugt Forsyning arbejder vi med følgende principper for kloakering:

Fælleskloak
I et fælleskloakeret anlæg afledes regn- og spildevand i samme system (en ledning), der fører til renseanlægget. Når det regner kraftigt, vil kapaciteten i fælleskloakken og evt. renseanlæg blive overskredet.

For at undgå opstuvninger i fælleskloakken, og evt. oversvømmelser af kældre, er der indbygget såkaldte overløbsbygværker i fælleskloakken, der sikrer, at det opblandene regn- og spildevand aflastes enten direkte til grøfter, vandløb, hav eller til bassiner, hvor vandet kan løbe tilbage i fælleskloakken når der igen er plads.

Separatkloak
I et separatkloakeret anlæg afledes regn- og spildevand i hvert sin system (to ledninger). Spildevandet føres til renseanlæg, mens regnvandet afledes til grøfter, vandløb eller havet , evt. via et regnvandsbassin.

Hvis du bor i et område med separatkloak er det vigtigt, at du ikke hælder forurenet vand (som f.eks. sæbevand fra bilvask) i vejbrøndene, da vandet herfra løber direkte ud i grøfter, vandløb eller i havet.

Spildevandskloak
I et spildevandskloakeret anlæg afledes udelukkende spildevand, som føres til renseanlæg. Regnvand nedsives på egen grund. Se i øvrigt Lokal afledning afledning af regnvand.

I spildevandskloakerede områder er der ofte etableret et vejafvandingssystem, der afleder vand fra vejbaner, P-pladser mv. Vejafvandingssystemet tilhører Jammerbugt Kommune, og er kun dimensioneret til at aflede den vandmængde, der afledes fra vejarealerne når det regner. I spildevandskloakerede områder afledes vejvandet direkte til grøfter, vandløb eller havet.

Der må ikke ledes andet vand til vejafvandingssystemet uden dispensation af Jammerbugt Kommune, Teknik og Anlæg (Vejafdelingen).

Drænanlæg i sommerhusområder
I flere af kommunens sommerhusområder er der etableret drænsystemer, der har til formål at sænke grundvandsspejlet med henblik på at sikre nedsivningsanlæggenes funktion. Drænvandet fra disse systemer udledes til grøfter, vandløb og havet.

Jammerbugt Forsyning A/S overtog ejerskabet, driften og vedligeholdelsen af de pågældende drænanlæg fra Jammerbugt Kommune i forbindelse med dannelsen af forsyningsselskabet.


Spildevandsanlæg i det åbne land
I det åbne land udenfor de kloakerede områder renses spildevand som oftest via nedsivnings­anlæg, men det kan også ske ved afledning til samletank eller rensning i pileanlæg, mini­rense­anlæg, biologiske sandfilteranlæg eller andre beplantede filteranlæg.

Disse spildevandsanlæg ejes og drives normalt af den enkelte grundejer eller flere grundejere i fællesskab.

I det åbne land nedsives regnvandet på privat grund eller afledes til nærliggende grøfter, kanaler eller vandløb.

 

billede_09.jpg

 

billede_08.jpg