Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Tømningsordning

Jammerbugt Kommune indførte i maj 2009 en kommunal tømningsordning, denne ordning bliver varetaget af forsyningen, som står for driften og koordineringen. Ordningen er obligatorisk og kan ikke frameldes. Tømningsordning for bundfældningstanke omhandler p.t. ca. 8.500 ejendomme.


Hvad er konsekvensen, når septiktanken ikke tømmes?

Hvis septiktanken er fyldt, kan den ikke tilbageholde det nytilkomne slam. Det medfører enten, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløbet og forurener dyre- og plantelivet. Eller også stopper nedsivningsanlægget til og skal måske efterfølgende renses – ja i værste fald renoveres. Derfor er en tømning i sig selv forebyggende.


Hvad tømmer entreprenøren, og hvor ender slammet?

Tømningsordningens entreprenør sørger for, at suge indholdet i din septiktank op i slamsugerens tank. Tanken efterfyldes med vandet fra septiktanken. Derefter transporterer han dit slam til et af vores renseanlæg, hvor det sammen med det øvrige spildevand renses. På denne måde bidrager du også til en miljørigtig bortskaffelse af slammet. Når tømningen er udført, udfylder entreprenøren en seddel, som han putter i din postkasse.


Hvad spuler og tømmer entreprenøren ikke?

Spuling af indløb og sivestrenge samt tømning af sive-, køkken- og pumpebrønde er ikke omfattet af den kommunale tømningsordning, ligesom ekstratømninger af septiktanken. Disse ydelser skal du selv bestille og betale for hos entreprenøren eller et andet privat slamsugerfirma.


Hvad har du ansvaret for?

Du har ansvaret for, at septiktanken er funktionsdygtig, at entreprenøren har en kørefast adgangsvej samt dækslet er frilagt. Er disse forhold ikke i orden, vil der blive opkrævet for forgæves kørsel.

Hvis der er fejl i septiktankens funktion og udformning f.eks. manglende tæthed eller T-stykke, så skal kommunen ifølge loven kræve udbedring af fejlene for at beskytte mod forurening af miljøet. Entreprenøren der tømmer din septiktank, informerer dig hvis han finder fejl og mangler ved septiktanken. Det gør han ved at anføre sine bemærkninger på den seddel, som han udfylder efter tømningen. Såfremt din tank af en eller anden grund ikke bliver tømt, eller der kommer mere slam i tanken end den kan rumme, kan Jammerbugt Forsyning A/S ikke drages til ansvar for eventuelle skader på tanken.

billede_14.jpg

 

billede_12.jpg