Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Hvad skal du foretage dig, når Forsyningen separatkloakerer i dit område


Etablering af et nyt separatsystem i vejen
Når kommunen og forsyningen beslutter at separatkloakere et eksisterende fælleskloakeret område, udarbejder kommunen et tillæg til den gældende spildevandsplan.

Spildevandsplanen informerer bl.a. om, hvordan alle områder i kommunen er kloakeret. De eksisterende kloakeringsforhold kan ændres ved vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen. Et tillæg skal behandles politisk og desuden i høring i offentligheden. På baggrund af et vedtaget tillæg kan Forsyningen igangsætte det anlægsarbejde, der er forbundet med en separatkloakering.

I takt med separatkloakken udføres i vejen vil Forsyningen indsætte to nye kloakstikledninger til de enkelte ejendomme til afledning af henholdsvis regnvand (tag- og udvendig overfladevand) og spildevand. Kloak­stik­ledningerne afsluttes med hhv. en regn- og en spildevandsskelbrønd, som placeres maksimalt 1 meter inden for skelgrænsen efter nærmere aftale med dig som grundejer. Forsyningen vil i forbindelse med etableringen af skelbrøndene tilslutte det eksisterende afløb fra ejendommen til spildevandsskelbrønden.

Separatkloakering på egen grund
Når din ejendom har fået de to nye kloakstik og skelbrønde, skal kloakanlægget på privat grund ligeledes ændres til et separatsystem.

Afløb fra toilet, gulvafløb, hånd- og køkkenvask, vaskemaskine mv. skal føres til spildevands­skelbrønden.

Tagvand og overfladevand fra udvendige befæstede arealer samt drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal frakobles spildevandssystemet, og i stedet føres til regnvandsskelbrønden. Eller alternativt nedsives i faskiner på egen grund i henhold til Bygningsreglementets regler. Det er ikke tilladt at lede tag- og overfladevand fra egen grund ud på nabomatrikler eller offentlige arealer såsom fortov eller vej. Der må heller ikke afledes regn- eller drænvand fra ejendommens grønne arealer til det offentlige kloaksystem.

Hvis det eksisterende kloaksystem på egen grund har alvorlige skader, som f.eks. revner, brud, utætheder, tilstoppet af rødder, skal kloakken fornyes i forbindelse med separatkloakeringen på egen grund.

Arbejdet med ændring af kloakanlægget på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester på grundejerens foranledning og for grundejerens regning.

Den autoriserede kloakmester skal efter arbejdets færdiggørelse indsende dokumentation på det udførte arbejde til Jammerbugt Kommune. Dokumentationen indebærer bl.a. en underskreven og stemplet kloakmestererklæring samt en tegning over kloaksystemet på grunden.

Kloakmestererklæringen er din (og kloakmesterens) dokumentation for, at separatkloakeringen er udført i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter. Først når kommunen modtager kloakmestererklæringen, kan din ejendom noteres som separeret. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren indsender denne erklæring, og at du får en kopi. Dette gøres på via den digitale løsning på Jammerbugt Kommunes hjemmeside her.

Jammerbugt Forsyning anbefaler, at du i god tid kontakter en autoriseret kloakmester, og træffer aftale om arbejdets omfang, udførelsestidspunkt og pris.

Det kan faktisk være en fordel at gennemføre separatkloakeringen på egen grund, enten inden eller samtidig med at Jammerbugt Forsyning gennemfører separatkloakeringen i offentlig vej. Derved kan Forsyningens entreprenør fuldføre separatkloakeringen, når denne fører nye stikledninger frem til din grund. Har du ikke mulighed for dette, kan du også vente indtil stikledninger og skelbrønde er etaberet.

Såfremt du ikke har gennemført separatkloakeringen på egen grund, når Forsyningen har afsluttet separatkloakeringen i offentlig vej, vil du modtage et varsel om påbud om separatkloakering fra Jammerbugt Kommune (som myndighed) og efterfølgende et påbud om separatkloakering. Separatkloakeringen på egen grund skal udføres inden udløbet af påbudsfristen.

Afløb fra kælderplan
Jammerbugt Forsyning A/S har alene pligt til at aflede dit spildevand fra stueplan, og ikke fra kælderplan. Heller ikke selvom du i dag har mulighed for at aflede fra kælderplan. I forbindelse med en separatkloakering kan der i nogle tilfælde være store fordele ved at hæve separatkloakken ude i vejen, således at du ikke længere kan aflede dit spildevand fra kælderplan. Du kan overveje at nedlægge evt. kælderafløb. Såfremt du vælger ikke at nedlægge dit kælderafløb, kan det være nødvendigt at pumpe vandet fra kælderplan op i separatkloakken. Denne foranstaltning vil således være for grundejerens regning.

Desuden er det din pligt som grundejer at sikre din kælder mod tilbagestuvning fra hoved­kloakken, idet der altid vil være en risiko for opstuvninger i forbindelse med f.eks. tilstopninger. En tilbageløbssikring kan f.eks. etableres ved at montere en højtvandslukke på kælderafløbet.

På følgende link kan du læse mere om ”Kloakarbejde i dit område”.

Overvej nedsivning af regnvand på egen grund
I forbindelse med separatkloakeringen på egen grund er det værd at overveje, om regnvand (tag- og overfladevand) fra din ejendom kan nedsives på egen grund i stedet for at aflede regnvandet til det offentlige regnvandssystem.

Lokal afledning af regnvand er dels godt for miljøet, idet nedsivning af regnvand medvirker til grundvands­dannel­sen i stedet for at belaste det nedstrøms regnvandssystem eller fællessystem. Desuden vil lokal afledning af regnvand i flere tilfælde være en økonomisk fordelagtig løsning for den private grundejer.

Lokal afledning (nedsivning) af regnvand kan udføres på mange forskellige måder, der under ét benævnes som LAR-løsninger.

Der er visse afstandskrav, som skal være opfyldt, før du kan etablere LAR-løsninger på egen grund.

Jammerbugt Kommune skal informeres, hvis du vælger at nedsive regnvandet på egen grund.

Du kan læse mere om lokal afledning af regnvand her.

billede_09.jpg

 

Video om separatkloakering