Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Behandling

Samtlige af Jammerbugt Forsynings rensningsanlæg renser spildevandet efter samme princip.

Rensningsanlæggene er opdelt i 3 trin, der hver især tager sig af forskellige processer i rensningen af spildevandet.

De 3 trin er henholdsvis mekanisk-, biologisk- og den kemiskrensning.


Den mekaniske del

Spildevandet bliver ledt gennem en rist, hvor de groveste partikler (vatpinde, træ mm.) bliver frasorteret og sendt på forbrændingen. Derefter udskilles der sand fra spildevandet. Sandet udskilles ved bundfældning og vaskes og kan derefter bruges som afdækning på lossepladser. Sandet kommer primært fra veje og føres med regnvandet til rensningsanlæggene. Det sidste led i den mekaniske rensning er fjernelse af fedt. Fedtet vil under gunstige forhold lægge sig på overfladen og kan derved skrabes af.

 

Det næste trin er den biologiske del

Spildevand indeholder store mængder organisk materiale især fra toiletbesøg. Det organiske materiale kan nedbrydes af mikroorganismer (bakterier). I de biologiske tanke blandes spildevandet med aktivt slam, det er slam, der i forvejen indeholder et stort antal mikroorganismer. Mikroorganismerne nedbryder det organiske materiale. For at denne proces skal forløbe tilfredsstillende skal der tilføres ilt til spildevandet. Efterhånden som der nedbrydes mere og mere organisk materiale, vil mængden af aktivt slam stige. Det slam, der er i overskud, fjernes derfor løbende fra de biologiske tanke. Under nedbrydningen af det organiske materiale fjernes en stor del af kvælstoffet fra spildevandet. Noget af kvælstoffet fordamper til atmosfæren, og en del bruges af bakterier til deres vækst. Fra de biologiske tanke ledes spildevandet til efterklaringstanke, hvor den sidste rest af slam falder til bunden og pumpes tilbage til de biologiske tanke. Det overskydende slam bliver pumpet på tanke og derefter afvandet enten på en presse eller en centrifuge. Slammet bliver derefter anbragt i depot og senere fordelt på landbrugsjord.

 

Sidste trin er den kemiske del

Her fjernes fosfat fra spildevandet. Når man fjerner fosfor fra spildevandet, vil det ikke virke som næring for planter i vandmiljøet. Fjernelsen af fosfat sker ved at tilsætte jernsulfat eller aluminiumforbindelser. Disse stoffer binder sig til fosforen og danner et tungtopløseligt stof, der bundfældes. (Fosfat kommer fra vaskemidler og toiletvand). Når vandet er blevet iltet, ledes det ud i et nærliggende vandløb. Vandet er nu så rent, at det stort set ikke påvirker miljøet.

Dette var en kort gennemgang af spildevandes vej gennem et renseanlæg i Jammerbugt Forsyning A/S.