Nyheder/information

Jammerbugt Forsyning A/S har lukket mellem jul og nytår

Jammerbugt Forsyning A/S gør opmær…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Der overvejes pt. forskellige løsningsmuligheder for kloakarbejdet i Aalborgvej/Thistedvej. En af de muligheder, der ses på, er at udskyde (dele af) arbejdet på ubestemt tid.

 

Tidsplan

Der er følgende vejledende tidsplan for de resterende arbejder i 2019.
Bemærk:
- Tidsplanen er stærkt afhængig af bl.a. vejrlig. Både regn og frost kan give væsentlige forsinkelser.
- Der foregår flere indbyrdes afhængige arbejder i området. Dette forventes at give forskydninger og evt. forsinkelser i tidsplanen.
Aalborgvej
Uge 46-49: Kloakarbejde, enkelte dage med arbejde på vandledninger og afsluttende belægningsarbejde.
Vandværket kommer med udmelding til berørte forbrugere, før der lukkes for vandet.
Søndermarken
Uge 46-50: Kloakarbejde.
Uge 49-51: Kantsten og asfalt.
Herefter følger etablering af nye fortove.
Sønder Øksevej
Uge 46-47: Opgravning af rørlagt vandløb.
Uge 46-49: Etablering af nye varmeledninger.
Uge 48: Etablering af kloakstikledninger.
Uge 49-50: Kantsten og asfaltering.
Herefter følger etablering af nye fortove.
Generelt
Vi håber at nå en del af flisearbejdet inden jul. Det gælder dog generelt, at evt. resterende arbejder udføres i starten af 2020.
Det er endnu uafklaret, hvorvidt der på sigt skal udføres gravearbejde for fiberkabler i Søndermarken/Sønder Øksevej. Arbejdet udføres dog ikke i fm. nærværende projekt.

 

Trafikafvikling og praktiske forhold

Projektet i 2019 omfatter separatkloakering i Sdr. Øksevej, Søndermarken, Blomstermarken og Aalborgvej fra Sdr. Øksevej til Nr. Øksevej. Der skal udover kloakarbejder udføres arbejder af Halvrimmen Vandværk og Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk samt etableres nye kantsten og fortove i Sønder Øksevej og Søndermarken. Fortovsbredden øges med ca. 0,5 m i Sønder Øksevej, og kørebanen indsnævres tilsvarende.

Det vil generelt være muligt at passere gravearbejdet for kloak til fods, men ikke i bil.

Søndag i uge 44 påbegyndes kloakarbejdet i Aalborgvej i Halvrimmen. Hele søndag er Aalborgvej totalafspærret med omkørsel nord om byen, og herefter er Aalborgvej ensporet med lysregulering mellem Sønder Øksevej og Nørre Øksevej i ca. 5 uger. Lysreguleringen udformes ”trebenet”, så det altid er muligt at køre til/fra Nørre Øksevej. Der vil i hele perioden være lukket for kørsel til og fra Sønder Øksevej.

Der skal arbejdes med flere gravehold og flere forskellige typer arbejde på samme tid. For at arbejdet kan udføres sikkert og effektivt, arbejdes der samtidig i flere veje. Derfor forventes der at være perioder, hvor det ikke er muligt at køre i bil direkte fra Sønder Øksevej/Blomstermarken/Mælkevej/Søndermarken til Aalborgvej. I disse perioder skiltes der med omkørsel via Jægerumvej. Det anbefales at parkere udenfor graveområdet, f.eks. i bunden af den offentlige p-plads ved købmanden, hvis man vil undgå omkørslen. Vær dog venligst opmærksom på at parkere samlet, så der er plads til købmandens varetransport.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt og i god tid inden arbejdet ud for de enkelte ejendomme. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker igen for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

Du kan se referatet her: