Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Der overvejes pt. forskellige løsningsmuligheder for kloakarbejdet i Aalborgvej/Thistedvej. En af de muligheder, der ses på, er at udskyde (dele af) arbejdet på ubestemt tid.

 

Tidsplan

Arbejdet forventes påbegyndt med etablering af byggeplads og diverse forberedende arbejder i uge 32. Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i uge 33 med opstart i Sønder Øksevej umiddelbart syd for byen. 

Tidsplanen udarbejdes i løbet af uge 33. Indtil da udføres der kloakarbejder i Sønder Øksevej syd for Søndermarken.

Gravearbejdet planlægges afsluttet umiddelbart inden jul. Afhængig af bl.a. vejrlig og arbejdets fremdrift, forventes belægningsarbejder afsluttet i starten af 2019.

 

Trafikafvikling og praktiske forhold

Projektet i 2019 omfatter separatkloakering i Sdr. Øksevej, Søndermarken, Blomstermarken og Aalborgvej fra Sdr. Øksevej til Nr. Øksevej. Der skal udover kloakarbejder udføres arbejder af Stofa og Halvrimmen Vandværk samt etableres nye kantsten og fortove i Sønder Øksevej og Søndermarken. Fortovsbredden øges med ca. 0,5 m i Sønder Øksevej, og kørebanen indsnævres tilsvarende.

Det vil generelt være muligt at passere gravearbejdet for kloak til fods, men ikke i bil. I Aalborgvej vil det dog være muligt at passere gravearbejdet i bil, idet den sydlige kørebane holdes åben, og der etableres signalregulering, så trafikken kan afvikles skiftevis i øst- og vestgående retning.

Der skal arbejdes med flere gravehold og flere forskellige typer arbejde på samme tid. For at arbejdet kan udføres sikkert og effektivt, arbejdes der samtidig i flere veje. Derfor forventes der at være perioder, hvor det ikke er muligt at køre i bil direkte fra Sønder Øksevej/Blomstermarken/Mælkevej/Søndermarken til Aalborgvej. I disse perioder skiltes der med omkørsel via Jægerumvej. Det anbefales at parkere udenfor graveområdet, f.eks. i bunden af den offentlige p-plads ved købmanden, hvis man vil undgå omkørslen. Vær dog venligst opmærksom på at parkere samlet, så der er plads til købmandens varetransport.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet udsender Jammerbugt Forsyning stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret i god tid inden arbejdet ud for de enkelte ejendomme, gerne inden uge 32. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker igen for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk