Nyheder/information

Jammerbugt Forsyning A/S har lukket mellem jul og nytår

Jammerbugt Forsyning A/S gør opmær…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016 og forventes at blive afsluttet i 2026-2027. Det er muligt at læse mere om projektet ned under afsnittet Status. Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde kan I inden for normal arbejdstid kontakte: 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason 
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

HMN Entreprenøren
Formand: Robert Christiansen, mob: 51 17 98 17
Entrepriseleder: Kasper Graversgaard, mob: 21 63 18 08

 

S t a t u s

07.11.2019: 

Afslutning af igangværende arbejder:
Entreprenøren forventer at der kommer et hold i slutningen af uge 36 for at udføre de resterende arbejder. Det er bl.a. retablering af indkørsler, etablering af belægninger omkring pumpestationen v. Jernbanegade, fjernelse af træstubbe og udbedring af belægning på Søndergade v. biblioteket, udbedringer i Nørregade m.v.

I starten af januar 2020 går entreprenøren i gang med kloakarbejdet i Hyldevej, Lindevej og Elmevej. Dårligt vejr i januar kan forsinke opstart. Efter endt kloakarbejde udskifter fjernvarmen fjernvarmeledninger i vejene.

Tidsplan:

Kloak 10-11 uger

Fjernvarme: 8-9 uger

Retablering: 2-3 uger

Ud over ovenstående etableres en stor regnvandsledning mellem det nye bassin ved Industrivej og til et eksisterende bygværk i krydset Jernbanegade/Industrivej. Ledningen etableres i det grønne areal mellem vejen og genbrugspladsen. Dette arbejde forventes igangsat i december 2019 eller januar 2020.

 

Projektbeskrivelse

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev er blevet revideret (november 2017). Etapeplanen er revideret for at imødekomme ønsker fra forretningsdrivende i Fjerritslev. Endvidere er etapeplanen tilpasset Jammerbugt Kommunes planer for byfornyelse og trafiksanering i Fjerritslev by, samt de øvrige ledningsejeres ønsker for fornyelse af deres ledninger.

Nedenfor ses den reviderede etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. I 2018-2019 udføres etape 2 (E3 og E4 på etapeplanen). Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

Etapeplan_november_2017.png

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape 3 og 4.

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E3 og E4). De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Etape3-4_kloak

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Tennisvej og Jernbanegade. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

 

 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

 

0317_jammerbugt