Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

27-11-2015

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Spildevandsplan 2015-2020 for Jammerbugt Kommune, har Jammerbugt Forsyning i løbet af året foretaget en revision af planerne for kloakfornyelse i kommunen.

Ved revisionen af planlægningen har der været fokus på, at investeringerne i kloakfornyelse anvendes i de kloakerede områder, hvor man opnår en miljømæssig gevinst ved kloakfornyelsen, men også gerne andre gevinster, f.eks. i form af reducerede driftsudgifter til transport (pumpning) og rensning af spildevandet.

Derfor har forsyningen fokus på at separatkloakere (regn- og spildevand afledes i hvert sit system) eksisterende fælleskloakerede områder (regn- og spildevand afledes i samme kloaksystem). Derved fjerner man regnvandet fra spildevandet, hvorved man undgår, at regnvandet blandes med spildevandet, og belaster det nedstrøms kloaksystem, pumpestationer og renseanlæg. Regnvandet udledes i stedet lokalt til grøfter og vandløb.

Udvælgelsen af fælleskloakerede områder til separatkloakering blev gennemført ud fra en model, der inkluderede følgende faktorer:

 • Alderen af det eksisterende kloaksystem.
 • Registrerede driftshenvendelser vedr. kloaksystemerne.
 • Indsivning (pga. grundvand) i kloaksystemet.
 • Længden af transportvejen fra kloakopland til renseanlæg (hvor mange pumpestationer skal spildevandet passere).
 • Kortlagte risikoområder i kommunens klimatilpasningsplan.
 • Udpegede indsatsområder i de statslige Vandplaner (primært pga. overløb fra fælleskloakerede områder).

 

Konklusioner som følge af planlægningen
På baggrund af resultaterne fra ovennævnte model blev følgende konklusioner draget:

 • I de kommende år (2016-2026) ønsker Jammerbugt Forsyning at gennemføre separatkloakeringer af de fælleskloakerede områder i hhv. Fjerritslev, Ingstrup og Halvrimmen.
 • Fjerritslev er udvalgt til separatkloakering dels fordi Fjerritslev Renseanlæg ønskes nedlagt på sigt, hvorved der kan opnås en driftsbesparelse. Ved at separatkloakere fælles­kloak­ken i Fjerritslev, kan tilførslen af regnvand (tag- og overfladevand) til Fjerrit­slev Renseanlæg reduceres betragteligt eller fjernes helt. Derved skal der ikke pumpes så stor en vandmængde til Attrup Renseanlæg efter en nedlæggelse af Fjerritslev Renseanlæg.
 • Fjerritslev er endvidere udvalgt pga. fælleskloakkens alder, og fordi to eksisterende udløb fra fælleskloakken er udpeget i Vandplanen med krav om, at antallet af overløb af opspædet spildevand (opblandet regn- og spildevand) fra fælleskloakken til grøfter og vandløb syd for byen skal nedbringes.
 • I 2026 forventes der at være separatkloakeret så stor en del af fælleskloakken i Fjerritslev, at Attrup Renseanlæg kan modtage og behandle spildevandet uden en større udbygning af renseanlægget er nødvendig.
 • I 2026-27 planlægges der således for etablering af en afskærende spildevands­ledning fra Fjerritslev til Attrup Renseanlæg, hvorefter Fjerritslev Renseanlæg kan nedlægges.
 • Ingstrup er udvalgt til separatkloakering dels fordi eksisterende bassin og pumpestationer er nedslidte. Endvidere er fælleskloakken af ældre dato, og der er registreret en del driftshenvendelser vedr. kloakken.
 • En separatkloakering af Ingstrup samt renovering af pumpestationerne vurderes at kunne reducere driftsudgifterne til pumpning af spildevandet fra Ingstrup til Pandrup Renseanlæg ret betragteligt.
 • Halvrimmen er udvalgt til separatkloakering dels pga. fælleskloakkens alder, og dels fordi der forholdsvis hyppigt forekommer overløb af opspædet spildevand (opblandet regn- og spildevand) fra fælleskloakken til Grønnegrøften.

På baggrund af ovenstående konklusioner er de tre byer udpeget til separatkloakering i den kommende Spildevandsplan 2015-2020 for Jammerbugt Kommune, der netop nu er i offentlig høring.